• شهرک بزرگ صنعتی شیراز/ میدان ششم / خیابان بهره وری / خیابان 405
  • 071-7745887
  • - شیراز

استیل صنعت و ماشین آلات شهوری

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com