• شهرك صنعتي فن آوري قطعات خودرو
  • 041-34479401-2-3338239

تولیدی جاهد جباري – محسن سفيدگر شهانقي

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com