• شهرک صنعتی بزرگ شیراز - میدان کوشش - خیابان کوشش شمالی - نبش خیابان 701
  • 07137743005
  • - شیراز

تیر و ستون پارس

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com