• شهرک بزرگ صنعتی شیراز - میدان الکترونیک - خیابان بهره وری - خیابان 409
  • 071-17742900-4
  • - شیراز

نظام صنعت فارس

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com