• شهرک صنعتی بزرگ شیراز - بلوار صنعت - بلوار فناوری - خیابان 108
  • 071-37743258
  • - شیراز

پترو تمدن مهام پارس

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com