• شهرک بزرگ صنعتی شیراز / فلکه پنجم / بلوار پژوهش جنوبی / خیابان 255/ سمت راست سوله دوم
  • 071-37744883, 071-37743346
  • - شیراز

پلیمر هرمز برکه

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com