بهترین واحد های صنعتی

جستوجو در بهترین واحد های شهرك صنعتي خلخال

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com

اعضای هیت مدیریه

لیست اعضای هیت مدیریه شهرک شهرك صنعتي خلخال برای اطلاعات تکمیلی بر روی نام هر واحد کیلیک کنید.