شهرک صنعتی عالی نسب

شهرک صنعتی عالی نسب

کیلومتر 10 جاده تبریز – تهرانلیست واحدها