لیست شهرک های صنعتی

شهرک صنعتی شهید سلیمی

آذربایجان شرقی

شهرک صنعتی رجایی

آذربایجان شرقی

شهرک صنعتی مراغه

آذربایجان شرقی

شهرک صنعتی بناب

آذربایجان شرقی

شهرك صنعتي مرند

آذربایجان شرقی

شهرک صنعتی عجبشیر

آذربایجان شرقی

شهرك صنعتي اهر

آذربایجان شرقی

شهرك صنعتي چناران

خراسان رضوی