لیست شهرک های صنعتی

مستقر در آذربایجان شرقی

شهرک صنعتی شهید سلیمی

آذربایجان شرقی

شهرک صنعتی رجایی

آذربایجان شرقی

شهرک صنعتی عالی نسب

آذربایجان شرقی

شهرك صنعتي بستان آباد

آذربایجان شرقی

شهرک صنعتی فناوری خودرو

آذربایجان شرقی

شهرک صنعتی بناب

آذربایجان شرقی

شهرك صنعتي مرند

آذربایجان شرقی

شهرک صنعتی ارومیه 2

آذربایجان غربی - ارومیه

شهرك صنعتي بيلوردي - هريس

آذربایجان شرقی

شهرک صنعتی مراغه

آذربایجان شرقی

شهرک صنعتی عجبشیر

آذربایجان شرقی

شهرك صنعتي اهر

آذربایجان شرقی

ناحیه صنعتی زنوز

آذربایجان شرقی

شهرک صنعتی سرامیکی مرند

آذربایجان شرقی