• شیراز شهرک بزرگ صنعتی میدان کوشش بلوار کوشش جنوبی خیابان 123 انتهای خیابان یک سوله مانده به آخر سمت راست
  • 071-38439019
  • - شیراز

راستا درب

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com