• شيراز– بلوار میرزای شیرازی – تاچارا کوچه ۱۱ سمت راست پلاک ۱
  • ۳۶۳۶۰۸۵۵ – ۳۶۳۶۰۸۵۶ – ۳۶۲۵۶۳۹۶
  • - شیراز

عایق سازان خاورمیانه

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com