• ضلع جنوبی 30متری اول
  • 041-34201549

واحد صنعتی بدیهی

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com