شهرستان بجستان دهستان بجستان فاصله تا جاده 0.20 کیلومتر فاصله تا گمرک 275.00 کیلومتر () فاصله تا بندر 1000.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 270.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 2.00 کیلومتر ( ) فاصله تا شهر 6.00 کیلومتر

بهترین واحد های صنعتی

جستجو در بهترین واحدهای شهرك صنعتي بجستان

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com

اعضای هیت مدیریه

لیست اعضای هیت مدیریه شهرک شهرك صنعتي بجستان برای اطلاعات تکمیلی بر روی نام هر واحد کیلیک کنید.

دسته بندی واحد های شهرك صنعتي بجستان