شهرستان پيشوا دهستان جليل آباد فاصله تا جاده 4.00 کیلومتر فاصله تا مرکز استان 40.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 5.00 کیلومتر (پيشوا ) فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر

بهترین واحد های صنعتی

جستجو در بهترین واحدهای شهرك صنعتي پيشوا

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com

اعضای هیت مدیریه

لیست اعضای هیت مدیریه شهرک شهرك صنعتي پيشوا برای اطلاعات تکمیلی بر روی نام هر واحد کیلیک کنید.

دسته بندی واحد های شهرك صنعتي پيشوا