شهرك صنعتی كانی خوی - 6.5 كیلومتر جنوب شهر ایواوغلی

بهترین واحد های صنعتی

جستجو در بهترین واحدهای شهرك صنعتی كانی خوی

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com

اعضای هیت مدیریه

لیست اعضای هیت مدیریه شهرک شهرك صنعتی كانی خوی برای اطلاعات تکمیلی بر روی نام هر واحد کیلیک کنید.

دسته بندی واحد های شهرك صنعتی كانی خوی