آدرس: كیلومتر 5 اتوبان قم-تهران

بهترین واحد های صنعتی

جستجو در بهترین واحدهای شهرک صنعتی تخصصی ICT

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com

اعضای هیت مدیریه

لیست اعضای هیت مدیریه شهرک شهرک صنعتی تخصصی ICT برای اطلاعات تکمیلی بر روی نام هر واحد کیلیک کنید.

دسته بندی واحد های شهرک صنعتی تخصصی ICT