جاده پلدشت - مرگن روبروی روستای بهلول آباد

بهترین واحد های صنعتی

جستجو در بهترین واحدهای شهرک صنعتی پلدشت

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com

اعضای هیت مدیریه

لیست اعضای هیت مدیریه شهرک شهرک صنعتی پلدشت برای اطلاعات تکمیلی بر روی نام هر واحد کیلیک کنید.

دسته بندی واحد های شهرک صنعتی پلدشت