شهرستان ورامين دهستان بهنام عرب جنوبي فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر () فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 45.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( ) فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر

بهترین واحد های صنعتی

جستجو در بهترین واحدهای ناحيه صنعتي ملاآقائي

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com

اعضای هیت مدیریه

لیست اعضای هیت مدیریه شهرک ناحيه صنعتي ملاآقائي برای اطلاعات تکمیلی بر روی نام هر واحد کیلیک کنید.

دسته بندی واحد های ناحيه صنعتي ملاآقائي