فراخوان پذیرش طرح های نوآور و فناور

فراخوان پذیرش طرح های نوآور و فناور

 

فراخوان پذیرش طرح های نوآور و فناور
مرکز نوآوری و توسعه تعاون آدربایجان شرقی
منتا — MENTA