سالگرد كارآفرين عرصه صنعت و توليد”مهندس سيد رضا مقيمى اصل”

سالگرد كارآفرين عرصه صنعت و توليد”مهندس سيد رضا مقيمى اصل”

اولين سالگرد درگذشت كارآفرين عرصه توليد و صنعت مهندس فقيد شادروان سيد رضا مقيمى اصل
مورخه 98/6/14